Employment Opportunities

5th Grade Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2020
Secondary English Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2020
Secondary Math Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2020
Secondary Social Studies Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2020