Employment Opportunities

1st Grade Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019
2nd Grade Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019
Kindergarten Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019
Secondary English Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019
Secondary Math Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019
Secondary Science Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019
Secondary Social Studies Teacher
Location: First Odessa Christian Academy
Start Date: 8/1/2019